Tijdens uw dagje spelen bent u te gast bij Speeltuinvereniging Neshof. Binnen onze speeltuin gelden een aantal huisregels:


 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico. Bezoekers zijn verplicht de speeltoestellen en aanwezige opstal correct en veilig te gebruiken.
 • Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilige gebruik van de speeltoestellen.
 • Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouders, grootouders en/of begeleiding ouder dan 18 jaar de speeltuin betreden.
 • Lidmaatschapshouders hebben alleen toegang op vertoon van hun eigen lidmaatschapskaart. Kaarten zijn persoonsgebonden.
 • Bij bewust schade toebrengen aan speeltoestellen, trampolines en alle opstallen die zich op of rond het speelterrein bevinden, worden de verantwoordelijke ouders (begeleiding) verantwoordelijk gesteld.
 • De trampolines mogen niet met schoenen worden betreedt.
 • Men is verplicht de aanwijzingen van de aanwezige toezichthouders op te volgen. Een ieder die zich niet aan deze aanwijzingen houdt, wordt door de toezichthouder van de speeltuin verwijderd.
 • De bezoekers zijn verantwoordelijk voor meegebrachte goederen. Speeltuinvereniging Neshof accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen of voor schade veroorzaakt door meegebrachte goederen.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in de speeltuin
 • Bezoekers mogen geen eigen consumpties meebrengen.
 • Huisdieren mogen niet naar binnen, met uitzondering van hulphonden.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Er mag onder geen voorwaarden afval in de zandbak worden achtergelaten.
 • Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 • In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Het beheer kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten.
 • Het bestuur houdt zich het recht de speeltuin gesloten te houden.
 • Versterkte muziek (muziek boxen e.d.) zijn niet toegestaan.
 • De bezoeker gaat akkoord met de huisregels vanaf moment van betreden van de speeltuin. Het recht om de speeltuin te betreden gaat pas in na het voldoen van de entree gelden of op vertoon van de lidmaatschapskaart.
 • Bij het niet naleven van bovenstaande huisregels kunt u verwijderd worden.
 • In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.


  Onze dank voor uw begrip. Wij wensen u en uw kinderen veel speelplezier!